Værdigrundlag

Fællesskab

Med fællesskab forstår vi på Friskolen Østerlund, at: ”Jeg bliver til vi”. Vi er alle en del af fællesskabet, og vi vil alle dele med fællesskabet.

Det betyder, at vi forpligtiger os overfor hinanden, udviser tillid, drager omsorg og værdsætter hinanden, som vi er.

Det kræver, at vi kan rumme forskelligheder, at vi er tolerante, at vi udviser respekt, og at vi er i stand til at indgå kompromiser.

Forældre, elever og personale er medansvarlige for, at fællesskabet fungerer.

Ansvarlighed

Med ansvarlighed forstår vi på Friskolen Østerlund, at vi forpligtiger os til at tage vare på, tage hånd om og give plads til hinanden og hinandens forskelligheder.

Gennem ansvarlighed bliver vi livsduelige, dannede, kloge på os selv og vores omverden. At udvise ansvarlighed er også at overholde aftaler.

Ansvarlighed og trygge rammer fremmer trivsel og øger faglig og social læring.

Forældre, elever og personale har et fælles ansvar.

Faglighed

På Friskolen Østerlund vægter vi faglig viden og den almene dannelse højt, og skolegangen er en proces på barnets livsvej.

For os er det vigtigt at den enkelte elev gennem et tæt samarbejde mellem forældre, elev og skole bliver i stand til at se faglige og tværfaglige sammenhænge. Eleven skal kunne fordybe sig, benytte sig af tilegnet viden og forskellige arbejdsmetoder, skabe og bevare overblikket og udnytte eget potentiale til at løse stillede opgaver.

Fremtiden

Den samfundsmæssige udvikling går stærkt, både hvad angår teknologi og krav til det enkelte menneske.

Som skole vil vi forholde os til udviklingstendenserne og samtidig holde fast i de værdier, vi mener, er vigtige.

Det er vigtigt at eleverne skal være i stand til at foretage tilvalg og fravalg i forhold til de udfordringer, de møder her og nu og i fremtiden. Den faglige viden, den almene dannelse og det at være del af et fællesskab giver eleverne de bedste forudsætninger for at kunne klare sig bedst muligt i forhold til de krav, fremtiden vil stille til dem.

Igennem fællesskab, ansvarlighed og faglighed lægger vi grundstenene for det enkelte barns fremtid.Den 1. juni 2014