getStylesheet('bootstrap/bootstrap.less')?> Oesterlund :: Handlingsplaner

Handlingsplaner


VI FÅR BØRN TIL AT BLOMSTRE


Trivsels- og antimobbestrategi for Friskolen Østerlund.

På Friskolen Østerlund finder vi det vigtigt og værdifuldt, at der er plads til alle, at alle føler sig værdsatte. Derfor vil vi forpligtige hinanden, alle der er tilknyttet skolen (børn, forældre, lærer og ledelse), til at arbejde for at kommunikationen er ordentlig og at der ikke mobbes. Vi har alle et ansvar.


Vi vil hele tiden arbejde for

 • At der ikke finder mobning sted. Heller ikke digital mobning.
 • At der handles med det samme, hvis der er mistanke om mobning eller man ser mobning.
 • At der løbende arbejdes med forebyggelse.
 • At vi har et fælleskab som forpligter, men som alle kan høste godt af.
 • At Friskolen Østerlund har et sundt undervisningsmiljø, både i timerne, pauserne og på nettet.
 • At eleverne er glade for at gå i skole. Har lyst til at lære.
 • At forældre, lærere og elever samarbejder positivt med hinanden for at skabe et godt miljø, hvor alle har mulighed for at trives.
 • At vi har en dialog, der bærer præg af, at vi har fokus på at hjælpe hinanden. Gensidig tillid.
 • At vi har et sprog, som ikke bruges som våben.
 • At vi tager vare på hinanden
 • At vi ved, hvordan vi på en god måde, får løst konflikter.

Definitioner:

Mobning er når en person

 • Gennem en længere periode, bevidst udsættes for dårlige handlinger. Dårlige handlinger kan have både fysisk (slag, spark osv.) og psykisk karakter (grimme ord, hån, at bagtale andre m.m.)
 • Udsættes for handlinger, der har til hensigt, bevidst, at holde en eller flere personer ude af fællesskabet.
 • Udsættes for handlinger, hvor andre bevidst ønsker at irritere eller såre personen.

At børn ikke har lyst til at komme i skole, har ondt i maven, hovedpine, ikke vil tale om skoledagen og virker trist eller nedtrykt før eller efter skole kan også være tegn på at børn ikke trives i skolen. Det kan dog også være tegn på at børn har andre bekymringer, som ikke har med skolen at gøre.


Dårlig kommunikation

 • At kommunikere betyder at gøre noget fælles, hvordan en person delagtiggøre en anden person i sine tanker, følelser, oplevelser og erfaringer. Der er en afsender og en modtager. Når kommunikationen er dårlig, opfattes budskabet anderledes af modtageren end det var tiltænkt af afsenderen.

Konflikter er en del af tilværelsen som skyldes fejlfortolkninger og misforståelser. Baggrunden er hovedsagligt omgangstone, sprog, værdier, beskyldninger og manglende lytning, accept og respekt.


Ansvarsfordeling

Skolen er opmærksomme på- og har ansvaret for:

 • At trivsel sættes på som fast punkt på forældremøder og til skole – hjemsamtaler
 • At sociale spilleregler jævnligt vendes på klassen
 • At klassen løbende arbejder med, hvordan man kan løse konflikter
 • At lære børnene at skelne mellem drilleri og mobning
 • At klassens sociale liv og trivsel er et fast punkt på forældremøder
 • At den enkelt elevs trivsel er et fast punkt til skole - hjemsamtalerne

Eleverne er opmærksomme på- og har ansvaret for:

 • At udvise gensidig respekt for hinanden (og deres ting)
 • At vise hinanden tillid.
 • At være ærlige overfor hinanden
 • At lytte til hinanden og være opmærksomme på kammeraternes reaktion
 • At respektere et nej
 • At hjælpe hinanden i konfliktsituationer
 • At hente hjælp, hvis de ikke selv kan løse konflikten

Forældre/hjemmet er opmærksomme på- og har ansvaret for:

 • At tale med barnet – spørge ind til. (Hvad gør du selv for at hjælpe?)
 • At kontakte læreren i forbindelse med konflikter
 • At kontakt de andres forældre for at udrede/hjælpe– GOD TONE
 • At støtte op om arrangementer for klassen og skolen
 • At medvirke til god kommunikation baseret på gensidig tillid.
 • At vi taler ordentligt om, med og til hinanden

Hvad gør vi, når vi oplever mobning og mistrivsel?

Som forældre

 • At tale med barnet – spørge ind til
 • Tag straks kontakt til klasselæreren
 • Kontakt evt. de andres forældre for at udrede- GOD TONE – hvordan løser vi det her?
 • Hvis det hele går i hårknude tager klasselæreren evt. fat i ledelsen for at finde en god løsning.

Som lærer

 • Opdager en lærer at der måske finder mobning sted, tages der straks en samtale med den eller de elever, som er involveret.
 • Hjemmet orienteres. Konflikten søges i første omgang løst på skolen med klasselærerne som hjælper
 • Andre lærere i teamet omkring klassen samt skolens ledelse orienteres.
 • Fortsætter konflikten/mobningen mellem de involverede elever indkaldes til et møde på skolen . Deltagere er klasselæreren, skolelederen samt forældrene til den/de mobbede og den/dem, som mobber.
 • Er konflikten/mobningen stadig et problem overtager skolens ledelse og forsøger i samarbejde med forældrene at løse sagen.

Som elev

 • Prøv at fortælle mobberen din oplevelse med ham/hende, når I er alene.
 • Hvis du selv bliver mobbet, og ikke har mod på en direkte kontakt, tal med dine forældre eller en voksen du har tillid til.
 • Kontakt klasselæreren, også selvom du ikke ønsker direkte konfliktmægling.
 • Hvis det er en klassekammerat der mobbes, hjælp med at få det stoppet eller hjælp med at kontakte en voksen.